Auks feeding

Auks feeding

Country: Norway
Location: Hornoya
Date taken: 11/05/2022