Ferruginous Pygmy Owl

Ferruginous Pygmy Owl

Country: Mexico
Location: Tuxtla
Family: Owls (Strigidae)
Species: Ferruginous Pygmy Owl (Glaucidium brasilianum)
Date taken: 26/11/2018