House Wren

House Wren

Country: Mexico
Location: Near Valle Nacional
Family: Wrens (Troglodytidae)
Species: House Wren (Troglodytes aedon)
Date taken: 21/11/2018