Little Ringed Plover

Little Ringed Plover

Country: Greece
Location: Skala Kalloni, Lesvos
Family: Plovers (Charadriidae)
Species: Little Ringed Plover (Charadrius dubius)
Date taken: 13/05/2013