Masked Tityra

Masked Tityra

Country: Mexico
Location: Valle Nal
Family: Tityras, Becards (Tityridae)
Species: Masked Tityra (Tityra semifasciata)
Date taken: 21/11/2018