Mountain Pygmy Owl

Mountain Pygmy Owl

Country: Mexico
Location: near Teotitlan del Valle
Family: Owls (Strigidae)
Species: Mountain Pygmy Owl (Glaucidium gnoma)
Date taken: 18/11/2018