White-eared Hummingbird

White-eared Hummingbird

Country: Mexico
Location: near Teotitlan
Family: Hummingbirds (Trochilidae)
Species: White-eared Hummingbird (Basilinna leucotis)
Date taken: 19/11/2018