White-tailed Kite

White-tailed Kite

Country: Mexico
Location: near Teotitlan del Valle
Family: Kites, Hawks and Eagles (Accipitridae)
Species: White-tailed Kite (Elanus leucurus)
Date taken: 18/11/2018