South Georgia Mountain Scenery

South Georgia Mountain Scenery

Country: Antarctica
Location: South Georgia
Date taken: 05/03/2023